Copyright Research 2Evolve 2019

Privacy

Op het moment dat u zich aanmeldt voor ons inwonerspanel, dan stellen wij u een aantal vragen over uw persoonlijke situatie, zoals geslacht, geboortejaar, woonplaats en huishoudgrootte. Deze gegevens zijn voor het doen van onderzoek erg belangrijk. Ze maken het mogelijk om de resultaten van de onderzoeken zinvol te interpreteren. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u uit te nodigen voor  de onderzoeken van inwonerspanel Barneveld .

Meer informatie hoe het onderzoeksbureau Research 2Evolve omgaat met uw gegevens, vindt u hieronder. Hierbij kunt u gebruik maken van onderstaand snelmenu.

Waarborging van vertrouwelijke gegevens


Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het inwonerspanel.  

De antwoorden die u ons verstrekt worden als vertrouwelijk behandeld, tenzij u  uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven dat hiervan mag worden afgeweken. In enkele gevallen dat wij u om uw toestemming vragen voor doorgave van uw gegevens verzekeren wij u dat de informatie enkel en alleen wordt gebruikt voor hetgeen waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd. Bijvoorbeeld als wij u uit willen nodigen voor een informatiebijeenkomst, verdiepingsgesprek, enzovoorts.

Uw e-mailadres en andere gegevens die bij het inwonerspanel Barneveld bekend zijn, worden nooit gebruikt voor andere doelen dan waarvoor de gebruiker heeft aangegeven dat het mag worden gebruikt. Verder worden uw gegevens nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere manieren uitgewisseld met derde partijen. 

 

De persoonlijke gegevens van de panelleden worden bij het afronden van elk onderzoek losgekoppeld van de vragenlijst. Dit betekent dat de gemeente Barneveld alleen informatie krijgt in de vorm van anonieme antwoorden. De door u gegeven antwoorden kunnen dus nooit aan uw identiteit worden gekoppeld.

Vrijwillige deelname

 

Het meewerken aan een onderzoek van het inwonerspanel Barneveld gebeurt op vrijwillige basis en het is voor u dan ook op elk moment mogelijk om u medewerking te stoppen. U heeft ook het recht om op elk moment ons te vragen om uw gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Indien mogelijk en praktisch uitvoerbaar voeren wij dit voor u uit. 

Zorgvuldigheid van gegevensuitwisseling


Naast hoge ethische normen hanteren wij bij onze onderzoek ook geavanceerde technische standaards (SSL-encryptie) die de veiligheid en privacy van gegevensuitwisseling garanderen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot alle gegevens en enkel en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole.

Uw persoonlijke gegevens als respondent worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Research 2Evolve gebruikt uw gegevens enkel voor marktonderzoeksdoeleinden voor de gemeente Barneveld. Gegevens die u per onderzoek verstrekt worden ontdaan van elke identificatiemogelijkheid.

Onderzoek conform gedragscode marktonderzoek


Research 2Evolve te Hilversum is lid van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en Esomar. Het bureau houdt zich aan de gedragscode voor marktonderzoek. Deze gedragscode regelt verschillende ethische en zakelijke basisprincipes: - rechten van de respondent - waarborg van anonimiteit van de respondent - beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker - wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers. Inwonerspanel Barneveld voert elk onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijke geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationale en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject. Het inwonerspanel Barneveld doet haar best om geen kinderen te interviewen zonder eerst toestemming aan de ouders te hebben gevraagd. Het inwonerspanel Barneveld kan dit echter niet in alle gevallen garanderen. Het inwonerspanel Barneveld is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole. 

Beperkt gebruik van internet cookies


De door Research 2Evolve gebruikte 'internet cookies' slaan geen persoonlijke gegevens op van de gebruiker. Ze worden uitsluitend gebruikt om de online vragenlijsten snel en gemakkelijk te laten verlopen. Research 2Evolve maakt alleen gebruik van zogenaamde 'sessie cookies'. Dat is een bestand dat wordt gebruikt ter ondersteuning van het invullen van de vragenlijst. 

Research 2Evolve maakt in zeer beperkte mate gebruik van cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Research 2Evolve doet geen andere onzichtbare verwerking van data van uw computer.